Üldehitus

Betoneerimistööd

Vundamenditööd

Põrandate armeerimistööd

Põrandate valamine

Betoonpõrandate ettevalmistustööd

Seinad, tugimüürid, postid

Talad, sillused, vahelaed, katuselaed

Panduse betoneerimistööd

Raudbetoonitööd

Sokli ehitustööd

Sokli vundamendi ehitamine

Sokli betoneerimine

Sokli armeerimine

Sokli vundamendi hüdroisolatsioon

Sokli ladumine

Välisseinte ehitamine

Ladumistööd (Aeroc, Columbia ja Fibo plokk)

Metallkonstruktsioonide paigaldamine

Sandwich-paneelide paigaldamine

Fassaaditööde tegemine

Soojustusega voodrilaua paigaldamine

Soojustusega plekkfassaadi paigaldamine

Soojustusega erinevate fassaadiplaatide paigaldamine

Kivifassaad

Siseseinte ehitamine

Kipsseinte ehitamine

Puidust seinte ehitamine

Ladumistööd (Fibo, Columbia ja Aeroc plokk)

Vahelagede ehitamine

Paneelide paigaldamine

Puitlagede ehitamine

Lagede vooderdamine

Puittalade paigaldamine

Talade proteesimine

Vahelae tugevdamine

Avade tegemine ja avatäidete paigaldamine

Avade ettevalmistamine

Akende paigaldamine

Uste paigaldamine

Väravate paigaldamine

Katusetööde tegemine

Sarikate paigaldamine

Fermide paigaldamine

Roovi ja aluskatte paigaldamine

Profiilpleki paigaldamine

Asbestivaba-tsementkiudplaadi paigaldamine

Tuulekastide ehitamine

Kivikatuse paigaldamine

Bituumen sindlite paigaldamine

Tuulekastide ehitamine

Vihmaveesüsteemide ja katuse turvaelementide paigaldamine

Akna-, korstna-, harja- ja neeluplekkide paigaldamine

Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine

Veevarustus ja kanalisatsioon

Veetorustike paigaldamine

Kanalisatsioonitorustiku paigaldamine

Septikute/mahutite paigaldamine

Kaevude ja pumpade ühendamine

Torustike renoveerimine

Santehnika paigaldamine

Küttesüsteemide ehitamine

Küttesüsteemid

Maakütte ja maakollektorite paigaldamine

Tahkepuidu katlamajad

Paigaldame vastavalt kliendi soovile nii põrandakütte- kui ka radiaatorküttesüsteeme.

Üldehitusliku ehitamise omanikujärelvalve tegemine

Enne ehitamise alustamist määrab ehitise omanik omanikujärelevalve tegijaks omanikujärelevalve tegemise õigusega isiku, kes ei või olla sama ehitist projekteerinud või ehitav isik.

Omanikujärelevalve tegemise eesmärk on tagada:

  1. ehitusprojektikohane ehitamine;
  2. ehitamise tehniliste dokumentide koostamine;
  3. ehitustööde nõuetekohane kvaliteet.

 

Ehitus-renoveerimis rekonstrueerimistöid ning remont

Renoveerimine e. remont alla kuulub ehitise või selle osade korrastamine, taastamine ja uuendamine. Hoone mahulised ja pinna põhiparameetrid oluliselt ei muutu, põhiliselt säilib ka selle kasutusotstarve.

Ehitise renoveerimine võib sisaldada ka tehnosüsteemide olulist rekonstrueerimist. Tulenevalt tehnoloogia arengust ja uutest teadmistest võidakse paremaks toimimiseks kasutada uusi lahendusi. 

Rekonstrueerimise all mõeldakse eelkõige ümberehitamist: ehitise piirdetarindite ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmist ja asendamist eesmärgiga tagada hoone või selle üksikute ruumide põhilised kasutusomadused, sh. plaanilahendused. Maja ehituslik maht ja pinnad oluliselt ei muutu, plaanilahend ja ruumide kasutusotstarve võivad varieeruda.